Adatkezelési tájékoztató

Hatálybalépés kelte: 2019. szeptember 14. 

A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó általános tájékoztatás

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Önt a Weboldal Adatkezelője tájékoztassa, hogy tevékenysége során Önről milyen személyes adatokat mire gyűjt, azokat milyen céllal használja fel és miként biztosítja a személyes adatok védelmét. Jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza az Adatkezelő elérhetőségeit, az általa kezelt személyes adatok körét és célját, azok kezelésének jogalapját, az adatkezelés módját és időtartamát, az adatvédelmi és biztonsági követelményeket, valamint a személyes adatai védelmében Önt megillető jogokat és jogérvényesítési módokat.

Az Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 5. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 6. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 8. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 9. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 10. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 11. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
 12. „Vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

16 éven aluliak részére

Amennyiben Ön 16 év alatti kiskorú, ne adja meg önállóan adatait nekem (pl. ne írjon e-mail-t a megadott kapcsolattartási e-mail címre, mert ezzel már e-mail címét és esetlegesen nevét is megadja), hanem a szülőjét (törvényes képviselőjét) kérje meg, hogy olvassa el az alábbi tájékoztatót és ő adja meg a kért adatokat, amennyiben ő hozzájárul ehhez.

Szülők (törvényes képviselők) részére

A 16. életévüket be nem töltött gyermekek csak törvényes képviselőjük útján léphetnek velem kapcsolatba. A 16. életévüket be nem töltött gyermek esetén a gyermek személyes adatait, illetve az azok kezeléséhez történő hozzájárulást a szülőtől, illetve a törvényes képviselőtől kérem. A szülő (törvényes képviselő) jóváhagyása a gyermek felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. Az adatkezelés részleteit jelen tájékoztatóban tudja megtekinteni. Jelen szakasz vonatkozik a gondnokság alatt állókra is.

Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Fenntartom a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsam. Erre akkor lehet szükség, ha a nyújtott szolgáltatások körének változása változást eredményez a személyes adatok gyűjtésében, illetve felhasználásában. A hatályos adatkezelési tájékoztatót megtalálja weboldalamon. Az esetleges változásokról való értesüléshez javasoljuk weboldalunk rendszeres látogatását.

Mit teszünk adatai biztonságáért?

Amennyiben adatvédelmi incidens történik, mindent megteszek a kockázatok és a károk minimalizálása érdekében.

Az Ön adatai biztonságának érdekében minden tőlem telhetőt megteszek. Így többek között weboldalam biztonságos https kapcsolaton keresztül kommunikál a szerverrel valamint a levelezés is titkosított SSL kapcsolaton keresztül zajlik. A biztonsági intézkedéseket rendszeres időközönként tesztelem, felülvizsgálom, illetve szükség esetén javítom.

Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama az egyes tevékenységek során

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén (pl. számlán szereplő adatok) a törvény rendelkezése. Mint Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatom az érintettet arról, hogy az adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató tartalma az irányadó. Az Adatkezelési tájékoztató folyamatosan hozzáférhető a Weboldalon.

Tájékoztatom, hogy az adatkezelés során profilalkotást nem végzek.

Amennyiben Ön közösségi média platformot használ, úgy a személyes adatait nem nekem, hanem a közösségi oldalnak adta meg, így azokat a közösségi oldal kezeli. Ezen közösségi oldalak adatkezelésére és esetleges profilalkotására és így engem mint Adatkezelőt felelősség nem terhel.

Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés

Mely személyes adatait kezelem

Ön velem a kapcsolatot a weboldalon megadott e-mail címen vagy telefonszámon keresztül veheti fel. A kapcsolatfelvétel és az ajánlatkérés során a kezelt adatok köre függ az Ön által írt e-mail, sms vagy telefonbeszélgetés tartalmától, mely az e-mail címe és/vagy telefonszáma mellett tartalmazhatja a családi és utónevét valamint egyéb személyes adatokat is, melyeket számomra megad. Az ajánlatkérés elfogadásához válaszlevélben a következő adatokat kérem be Öntől: családi név, utónév, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés célja

Kapcsolatfelvétel, illetve ajánlatadás megbízásra.

Adatkezelés jogalapja

A látogató általi felkérés megbízási ajánlat adására.

Adatkezelés időtartama

A fent említett személyes adatokat az ajánlatadásig, illetve annak esetleges visszautasításáig őrzöm. Elfogadás esetén azokat tovább tárolom a következő pontban leírtak szerint. További személyes adatoknak csak azt a körét őrzöm meg, amely a Vállalkozás jogainak érvényesítéséhez és kötelezettségeinek gyakorlásához szükséges.

Hozzájárulás fotók felhasználásához

Személyes adatok kezelése

Öntől hozzájárulást kérhetek, hogy az Önről készített fotókat felhasználhassam előmenetelem érdekében, beleértve, de nem korlátozva a papír alapú, valamint internetes portfóliót, bemutatkozó kártyát, kiállításokat, versenyeket, saját honlapon, illetve Facebook oldalon történő megjelenést, abban az esetben az írásos hozzájárulás létrejöttéhez a következő személyes adatokat kérem be Öntől: családi név, utónév, anyja neve, születési helye és ideje, telefonszáma, e-mail címe.

A fotó készítéséhez szükséges írásos hozzájárulás alól kivételt képeznek azok a fotók, melyeken a szereplő személy a kép elkészítésébe beleegyezett. Felhívom a figyelmet, hogy beleegyezésnek tekintendő az érintett ráutaló magatartása is.

Adatkezelés célja

Hozzájárulás kérése a készített fotók az előző pontban leírtak alapján történő felhasználásához. 

Adatkezelés jogalapja

Portfólió építése. Vállalkozás jogos érdeke („legitimate interest”).

Adatkezelés időtartama

A fent említett személyes adatok megőrzése a Vállalkozás jogainak érvényesítéséhez szükséges.

Szolgáltatások igénybevétele, megbízások kezelése

Mely személyes adatait kezeljük

Szerződéskötéshez szükséges személyes adatok: Családi és utónév, anyja neve, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím.

Adatkezelés célja

Megbízási szerződés megkötése, szolgáltatás nyújtása, számlakibocsátás, portfólió készítése, a szolgáltató számára reklám készítése, későbbi kapcsolatfelvétel, utánrendelés felvétele.

Adatkezelés jogalapja

A megrendelő felkérése szolgáltatásnyújtásra.

Adatkezelés időtartama

A megbízás során készült fényképeket archiválási célból határozatlan ideig tárolom. További személyes adatoknak csak azt a körét őrzöm meg, amely a Vállalkozás jogainak érvényesítéséhez és kötelezettségeinek gyakorlásához szükséges.

Weboldalamon való böngészés (sütik, cookie-k)

Az érintett jogai és az adatkezelő kötelezettségei, jogérvényesítés az adatkezeléssel összefüggésben

Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól, arról hogy milyen adatot, meddig kezel Önről érthető formában tájékoztatást köteles nyújtani. A tájékoztatásnak lehetőleg már a személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie, ha erre nincs mód úgy az első lehetséges időpontban.

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kéréséhez való jog

Ön jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre, illetve kérheti a kiegészítésüket.

Törléshez való jog

Ön bármikor kérheti adatai törlését, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az Adatkezelő hozzáférést engedett harmadik félnek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára elérhetővé tette az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Az adattörlést követően az adatok nem visszaállíthatóak. Az interneten megvalósuló adatkezelés során nem csak egy adatkezelőnél rögzülnek az adatok, hanem sok más adathordozón is. Az érintett az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltetheti azokat. Az adattörlési kötelezettséget az adatkezelő nem köteles végrehajtani, ha a személyes adat kezelésre jogszabály felhatalmazást adott, a törlés a véleménynyilvánítás szabadságát sértené, jogi igények érvényesítéséhez az adat szükséges, a törlés harmadik fél adatkezelési gyakorlata miatt nem kivitelezhető (például facebook poszt korábbi megosztása harmadik fél által). Az adatkezelő ezekben az esetekben a törlés megtagadásnak okát megjelölve köteles erről tájékoztatást nyújtani.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

Adatok továbbítása harmadik fél számára

Az Ön adatai közül a 2007. évi CXXVII. törvény alapján a kibocsátott számlák adatairól adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítem az Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.

Mely személyes adatait kezelem

Számla kiállításához szükséges személyes adatok: családi és utónév, számlázási cím, cégnév, cég telephelyének címe, adószám.

Adatkezelés célja

A Vállalkozás fotó és videó készítés szolgáltatását igénybe vevő természetes személyek és cégek részére kiállítandó számla elkészítése.

Adatkezelés jogalapja

2000 évi C. törvény a számvitelről

Adatkezelés időtartama

A számla kiállítását követő 8 év.

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő tárhelyszolgáltatását, beleértve az elektronikus levelezést a Dotroll Kft. (Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) biztosítja.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2013 évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

2000 évi C törvény a számvitelről.